กฏ และ กติกา

1. สมาชิก S65WIN (s65win.com) ควรอ่านและศึกษากฏและกติการการเดิมพันต่างๆ ที่ต้องการร่วมสนุกเพื่อประโยชน์ ของตัวสมาชิกท่านเอง โดยทีมงาน S65WIN


2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ S65WIN (s65win.com) แล้วในการเดิมพันต่างๆ ท่านควรจะต้องตรวจสอบรายการการบัญชัที่ท่านเดินพันไปแล้ว (Bet List)


3. ทางบริษัท S65WIN (s65win.com) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลียนแปลงใดๆ


4. สมาชิกทุกท่านควนจะต้องเก็บ รหัสลับ username และ password ของท่านไว้เป็นความลับหากมีบุตตลอื่นใช้ username และ password ของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต่อง และท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้น (ท่านควรที่จะเปลี่ยน password ทันทีหลังจากที่ได้รับ password จากทีมงาน S65WIN)


5. หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงิน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ที่เป็นการโอนเงินผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกท่านอื่นไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้นจะขาดหรือเกิน สามาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้ง ให้ทางทีมงาน S65WIN ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน S65WIN ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่คืนทุนเครดิตของทานตามเหตุผลที่เห็นสมควร


6. ทางทีมงาน S65WIN มีความประสงค์ที่จะรักษาควมสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่านแต่อย่างไรก็ตามทีมงาน S65WIN จะขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงือนไขข้อตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก


7. กฏ-กติกา ที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในการ๊ที่มีความหมายคลุมเครือจะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่นๆนั้นทำเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่านสามาชิกเท่านั้น


8. หากพบว่าสมาชิกท่านใดใช้โปรแกรมในการเล่น (โปรแกรมโรบอท) ทางเราจะยึดยอดเงิน ที่มีการฝากมาทั้งหมดโดยไม่มีการคืน เนื่องจากเข้าข่ายเจตนาฉ้อโกงบริษัท ให้ยึดผลตามที่เวปไซด์ Lsm99 ชี้แจ้งเป็นอันสิ้นสุด


9. การตัดสินของทีมงาน S65WIN ถือเป็นที่สิ้นสุด


สมัครสมาชิก